بازدید مدیر موسسه بذر و نهال آستان قدس رضوی از فعالیت های پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی