اولین کارگاه آموزشی مدیران و پرسنل مراکز اقامتی جهاددانشگاهی در جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد