بازدید دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی