برگزاری مدرسه پاییزه «مرور سیستماتیک و متاآنالیز توسط مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون و گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

۲۴ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴:۱۸ ۲۰

در حال حاضر مطالعات مرور سیستماتیک، مورد استناد بسیاری از پژوهش‌های مرتبط با فواید و مضرات روش‌های درمانی، دقت و صحت آزمون‌های تشخیصی، نقش عوامل خطر در بروز بیماری‌ها و حتی برآورد شیوع پیامدهای سلامت قرار می‌گیرند؛ امروزه مطالعات مرور سیستماتیک به همراه مطالعات متاآنالیز یا فراتحلیل در بالاترین سطح شواهد علمی قرار دارند.