بازدید مسئولان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از مراکز پزشکی جهاددانشگاهی خراسان رضوی