نشست رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با همکاران پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی